Doświadczenie

Wybrane projekty obsługiwane przez zespół IPROEKO:

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Liniowe inwestycje transportowe

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500  – etap projektu budowlanego
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi ekspresowej S-74 na odcinku Cedzyna – Łagów – Jałowęsy zgodnie z dokumentacjami projektowanej budowy drogi ekspresowej 74 na odcinku Cedzyna – Łagów oraz Łagów – Jałowęsy – stadium STEŚ etap II
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie  drogi krajowej nr 62 na odcinku: granica województwa kujawsko – pomorskiego – miasto Płock, od km 95+911 do km 114+792,16
 • Kompleksowe dokumentacje środowiskowe i przyrodnicze zmierzające do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinków dróg wojewódzkich DW 635 (woj. mazowieckie) oraz DW 686 (woj. podlaskie)
 • Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15” – analiza i konsultacja dokumentacji w zakresie zgodności z wymogami ochrony środowiska
 • Koncepcja monitoringu wpływu budowy metra na środowisko oraz budowle inżynieryjne oraz propozycja działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko – Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie
 • Liczne analizy oddziaływania przedsięwzięć na krajobraz z wizualizacjami 3D

Energia odnawialna

 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla farm wiatrowych w woj. mazowieckim o łącznej mocy od 16MW do 78MW
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla farm wiatrowych w woj. podlaskim o łącznej mocy od 6MW do 95MW
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla farm wiatrowych w woj. śląskim o łącznej mocy od 1,5MW do 42MW
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla farm wiatrowych w woj. warmińsko-mazurskim o łącznej mocy od 2,5MW do 6MW
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla farm wiatrowych w woj. kujawsko-pomorskim o łącznej mocy od 2,5MW do 23MW
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla farm wiatrowych w woj. lubelskim o łącznej mocy od 54MW do 90MW
 • Kompleksowa dokumentacja przyrodnicza i środowiskowa dla małej elektrowni wodnej w woj. pomorskim

Linie i obiekty elektroenergetyczne

 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla stacji elektroenergetycznych 110/400 kV (woj. mazowieckie)
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla 5 napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV o dł. 1,5 km – 26 km (woj. mazowieckie, lubelskie)
 • Kompleksowe dokumentacje przyrodnicze i środowiskowe dla głównych punktów odbioru (GPO) i głównych punktów zasilających (GPZ) tj. elementów przyłączeniowego systemu energetycznego (woj. mazowieckie, śląskie, dolnośląskie)

ANALIZY, MONITORINGI, INWENTARYZACJE, PRACE TERENOWE

 • Analizy porealizacyjne dla: Farmy Wiatrowej o łącznej mocy 22 MW w woj. łódzkim oraz Farmy Wiatrowej o łącznej mocy 48 MW w woj. kujawsko-pomorskim 
 • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny na terenie linii elektroenergetycznej 110kV Karścino – Dunowo
 • Monitoring porealizacyjny gazociągu DN 800 MOP 8,4 MPa Świnoujście – Szczecin
 • Analiza przyrodnicza lagun osadów pościekowych zdeponowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim wykonana w ramach projektu w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
 • Inwentaryzacja nor ssaków drapieżnych w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/428 „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”
 • Inwentaryzacje przyrodnicze wraz z oceną oddziaływania terenów przeznaczonych pod wiertnie w woj. mazowieckim i podkarpackim
 • Badania populacyjne i monitoring wydry w celu określenia liczebności i struktury wiekowej populacji oraz warunków zachowania w obszarze Natura 2000 Suchy Młyn
 • Liczne przedrealizacyjne monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne oraz screeningi na potrzeby farm wiatrowych
 • Utworzenie powierzchni badawczej (sadzenie dęba i jabłoni) w obrębie Kalwaria Pacławska, woj. podkarpackie w ramach projektu „Zadrzewienia dębowe w krajobrazie wiejskim regionu Karpat: pochodzenie, dynami i wartości przyrodnicze”
 • Liczne inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji liniowych i powierzchniowych, jak również związane z innymi projektami badawczymi

 PROCEDURY PLANISTYCZNE

 • Prognozy oddziaływania na środowisko do projektów zamiany planów miejscowych w woj. dolnośląskim, wielkopolskim i lubelskim wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi

 NADZORY PRZYRODNICZE

 • Nadzór przyrodniczy, obsługa administracyjna i czynna ochrona zwierząt. Likwidacja gliniaki na Budowie drogi ekspresowej S-2 węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Lotnisko” (bez węzła) - Etap III Południowa Obwodnica Warszawy S-2 odcinek 456+240 do km 466+684 
 • Kompleksowy nadzór środowiskowy i przyrodniczy na budowie z ramienia Wykonawcy Robót. Budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinkach A km 365+261,42 - 394+500 i C km 411+465,80 - 431+500
 • Nadzór przyrodniczy z wykonaniem ogrodzeń wraz z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku – PCL – odcinek 1 – zakres od Trasy Sucharskiego do zjazdu do projektowanego biurowca”
 • Nadzór przyrodniczy nad pracami przygotowawczymi dla wiertni (woj. podkarpackie)
 • Kompleksowy nadzór przyrodniczy i środowiskowy z ramienia Inżyniera Kontraktu na Budowie drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna-Rzeszów

 GOSPODARKA ODPADAMI 

 • Opracowanie certyfikowanego systemu zarządzania i gospodarki odpadami dla UNDP (UN Secretary General Initiative Global Compact Local Network Poland)
 • Konsultacje społeczne oraz działania PR (public relations) związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”
 • Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska 
 • Badania składu frakcyjnego zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z wybranych gmin Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego